ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการบริหารองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ (ISO)

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการบริหารองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ (ISO)

5 ก.พ. 2556

378 view

                 ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่า องค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ (International Sugar Organization: ISO) ได้มีการประกาศรับสมัครผู้อำนวยการบริหาร (Executive Director) ขององค์การคนใหม่ โดยระยะเวลาสิ้นสุดการรับสมัครคือวันที่ 26 เมษายน 2556 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะเริ่มการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 มกราคม 2557 วาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 4 ปี และมีเงื่อนไขว่า ผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรอง (Endorsement) จากรัฐบาลประเทศของตน
                 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 354 3444 โทรสาร 02 354 3445 และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ocsb0609@ocsb.go.th ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณารับรองต่อไป รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครปรากฏตามเอกสารดังแนบ

เอกสารประกอบ

news-20130205-115421-785115.pdf