ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลองค์กร

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2566

| 65,202 view

        กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยประสานหลักของกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีภารกิจหลักในการ ประสานข้อมูล ติดตามพัฒนาการ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค เอกชนไทย  อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่เอกสารแนบนี้

 

 

เอกสารประกอบ

ข้อมูลกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.pdf