แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

29 เม.ย. 2567

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 เม.ย. 2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

10 เม.ย. 2567