บราซิลเตรียมประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้า 100 รายการ

บราซิลเตรียมประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้า 100 รายการ

19 มี.ค. 2556

712 view

            รัฐบาลบราซิลเตรียมประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ากว่า ๑๐๐ รายการ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยอาจมีการพิจารณาต่ออายุัอัตราภาษีไปอีก ๑ ปี โดยการปรับขึ้นภาษีครั้งนี้เป็นการขึ้นภาษีชั่วคราวตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดย WTO เพื่อเป็นการคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศ

           การขึ้นภาษีครั้งนี้ครอบคลุมสินค้าหลายประเภท อาทิ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ กระดาษ เหล็กกล้า หลายประเภทมีอัตราภาษีสูงขึ้นถึง ๒ เท่า

           รัฐบาลอ้างความจำเป็นในการตอบโต้การนำเข้าสินค้าที่อยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะจากการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนของสินค้าจากบางประเทศ และการอุดหนุนสินค้า (subsidy) ของประเทศคู่ค้า

           อย่างไรก็ดี แม้อุตสาหกรรมภายในประเทศของปราซิลจะขาดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ แต่รัฐบาลก็ยังให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมภายในประเทศมาโดยตลอด และอาจส่งผลให้การส่งออกของไทยไปบราซิลมีต้นทุนที่สูงขึ้น จึงอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าไปลงทุนในบราซิลแทนการค้า เพื่อรับการคุ้มครองจากมาตรการภาษีและมิใช่ภาษีที่มีไว้กีดกันการนำเข้า

 

เอกสารประกอบ

news-20130319-150230-386322.pdf