ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลองค์กร

12 เม.ย. 2555

48,100 view

        กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยประสานหลักของกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีภารกิจหลักในการ ประสานข้อมูล ติดตามพัฒนาการ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค เอกชนไทย  อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่เอกสารแนบนี้

 

โครงสร้างกรมเศรษฐกิจฯ

รายชื่ออัพเดต_ล่าสุด_21_ก.ย._63

 

 

เอกสารประกอบ

customize-20120703-110739-283021.pdf