ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลองค์กร

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 59,945 view

        กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยประสานหลักของกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีภารกิจหลักในการ ประสานข้อมูล ติดตามพัฒนาการ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค เอกชนไทย  อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่เอกสารแนบนี้

 

โครงสร้างกรมเศรษฐกิจฯ

รายชื่ออัพเดต_ไฟล์แก้ไข1

เอกสารประกอบ

customize-20120703-110739-283021.pdf
กฎกระทรวง_แบ่งส่วนราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ_กระทรวงการต่างประเทศ_พ.ศ._2545.pdf