ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลองค์กร

14 ก.ย. 2564

53,286 view

        กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยประสานหลักของกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีภารกิจหลักในการ ประสานข้อมูล ติดตามพัฒนาการ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค เอกชนไทย  อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่เอกสารแนบนี้

 

โครงสร้างกรมเศรษฐกิจฯ

รายชื่ออัพเดต_ล่าสุด_ก.ย._2564

เอกสารประกอบ

customize-20120703-110739-283021.pdf