คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 เม.ย. 2566

| 178 view

เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการ_(Dos_and_Don_ts).pdf
คู่มือปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร2540.pdf
คู่มือแนวปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ.pdf
ตารางกำหนดเก็บอายุงานราชการ.pdf