Background Information for 2.2 Trillion Baht Borrowing Bill for the Government Infrastructure Project

Background Information for 2.2 Trillion Baht Borrowing Bill for the Government Infrastructure Project

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ต.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 5,104 view
        ข้อชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. . . . . (พ.ร.บ. ๒ ล้านล้านบาท)
                  แหล่งข้อมูลภาพ : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=944672&page=361

เอกสารประกอบ

situation-20131018-113052-038361.pdf