พาณิชย์ จ.อุดรธานี จับมือ หน่วยงาน ก.เกษตร และภาคเอกชน

พาณิชย์ จ.อุดรธานี จับมือ หน่วยงาน ก.เกษตร และภาคเอกชน

2 พ.ย. 2560

1,655 view
 
วันนี้ (12 ต.ค. 60) ที่ห้องสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี และสภาเกษตรกรอุดรธานี ร่วมเป็นสักขีพยานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ และผลผลิตมันแปลงใหญ่ โดยกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงแป้ง 1 ราย ผู้ประกอบการโรงสีข้าว จำนวน 9 แห่ง สหกรณ์การเกษตร จำนวน 10 สหกรณ์ ผู้แทนเกษตรกรนาแปลงใหญ่ จำนวน 25 แปลง พื้นที่ทำนารวม 49,129 ไร่ มีเกษตรกรชาวนาได้รับผลประโยชน์ 3,497 ราย
 
นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ และมันแปลงใหญ่ โดยความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตมันแปลงใหญ่ มีบริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังแปลงใหญ่ โดยตกลงซื้อขายล่วงหน้าในราคา ณ เวลาซื้อขายหน้าโรงงานบวกเพิ่ม 0.05 บาทต่อกิโลกรัม กำหนดส่งมอบมันสำปะหลังระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2561 นอกจากนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่กับโรงสีข้าว ตกลงซื้อขายกันล่วงหน้า ว่าด้วยการรับซื้อข้าวเปลือกเหนียว 10 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดยาว(กข.6) ต้นข้าว 36 กรัม เพิ่มลด-ลด กรัมละ 100 บาทต่อตัน ในราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป ณ เวลาซื้อขาย จำนวน 200 บาทต่อตัน กำหนดส่งมอบ 15 พฤศจิกายน 2560 – 31 มีนาคม 2561
 
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวอีกว่า ข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ มีเงื่อนไขคือ ข้าวต้องมีคุณภาพ ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ สำหรับความชื้นที่เพิ่มขึ้นให้สามารถลดน้ำหนักได้ไม่เกินเปอร์เซ็นต์ละ 15 กิโลกรัมต่อเมตริกตัน ส่วนสิ่งเจือปนมีได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของน้ำหนัก หากเกินสามารถหักลดน้ำหนักได้โดยให้นำสิ่งเจือปนจากที่วัดได้มาหักด้วยร้อยละ 2 เหลือเท่าใดให้คำนวณหักลดน้ำหนักได้ไม่เกินเปอร์เซ็นต์ละ 10 กิโลกรัมต่อเมตริกตัน ทั้งนี้ ความร่วมดังกล่าวจะเป็นการยกระดับราคาข้าวเปลือกตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรให้กับเกษตรกรต่อไป